BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Thursday, December 17, 2009

PENGUMPULAN DATA DAN PENGANALISISAN DATA

PENGUMPULAN DATA
Pengumpulan data dengan sistematik adalah pendekatan teruji dalam menjalankan sebarang penyelidikan untuk mengukuhkan sesuatu perkara serta memantapkan kefahaman kepada pengkaji. Dalam sesuatu kitaran kajian tindakan, pengutipan data berlaku di peringkat awal yang mana pengkaji mengumpulkan data untuk memahami secara mendalam masalah yang dikenal pasti manakala peringkat kedua pengutipan data adalah untuk mengesan keberkesanan aktiviti rawatan yang dilakukan kepada sesuatu situasi yang ingin dipertingkatkan. Menurut Johnson & Christensen (2000:125-154) menyatakan ada 6 metodologi yang selalunya diguna oleh penyelidik dalam mengumpulkan data iaitu:

1. Ujian-ujian piawai
Ujian standart yang dibina pengkaji untuk sesuatu tujuan spesifik seperti mengukur sesuatu
tahap disebabkan kesahanndan keanjalan yang tinggi.

2. Soal selidik
Adanya penyoalan berdasarkan soalan yang disusun teratur untuk ditadbir ke atas peserta.
Boleh ditadbir pengkaji ataupun pembantunya dan soalan ini diisi oleh responden. Kualiti
soalan menentukan nilai sesuatu kajian.

3. Temu bual
Kebanyakan pengkaji gemar untuk melakukan temubual jenis bersemuka. KAdangkala temu
bual ini dilakukan di dalam telefon, persidangan video dan lain-lain. Temubual bersemuka
adalah bentuk komunikasi yang mana penemubual mengemukakan soalan-soalan verbal
untuk tujuan pemerolehan maklumat.

4. Pemerhatian
Situasi di mana pengkaji melakukan pemerhatian untuk mendapatkan maklumat. Disini
pengkaji mengutip data dengan melihat gelagat, corak perlakuan atau rupa tertentu untuk
kutip maklumat tentang sesuatu kajian.JENIS-JENIS DATA
Umumnya data dapat diklasifikasikan kepada 2 jenis iaitu:
i. Data kuantitatif
Lebih dominan dimana data yang diperolehi adalah berasaskan kepada pengukuran-
pengukuran yang menggunakan skala-skala perkadaran dan instrumen-instrumen khusus
bagi menuhi keperluan rumusan rumus stalistik.

ii. Data kualitatif
Kebanyakannya telah ditranskripsi, istilah dan sebagainya yang menyokong. Dapat
dikumpulkan ketika sesi perbualan, pemerhatian, catatan pengalaman serta perasaan
pengkaji.


PENGANALISISAN DATA
Penganalisisan data berlaku pada 2 peringkat yakni ketika proses mengenalpasti isu dan pada peringkat akhir iaitu selepas kutipan data dilakukan semasa dan selepas perlaksanaan sesuatu tindakan. Ketelitian amat diperlukan dalam menganalisis data supaya maklumat yang diperolehi itu sahih dan dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.

Pengkaji bertanggungjawab memastikan data yang diperolehi itu adalah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dalam menganalisis data pengkaji boleh menggunakan bantuan komputer. Disini selalunya penulis akan menggunakan program Statistical Package for Social Sciences atau lebih dikenali sebagai SPSS.

Kaedah pengumpulan data yang pelbagai samada dilakukan secara berstruktur atau tidak ataupun kedua-duanya sekali. Bagi pendekatan berstruktur, aspek yang hendak diperhatikan telahpun dikenalpasti. Biasanya pengkaji telah menyediakan senarai semak atau bentuk soalan tertutup yang berkaitan dengan perkara-perkara yang menjadi keutamaannya. Bagi pemerhatian atau temubual tidak berstruktur pula pelbagai soalan boleh dikumpulkan asalkannya berkaitan dengan kajian.

Bagi pemerhatian atau temubual tidak berstruktur, adalah lebih sukar ditandatangani dan kompleks kerana wujudnya sumber subjektif. Untuk meningkatkan ketepatan, pembacaan nota-nota catatan perlu dibaca berulang kali, serta direfleksikan .
Friday, December 11, 2009

Aktiviti 13: Tugasan 4:


TEORI ATAU KAEDAH YANG BOLEH DIADAPTASI

1. KAEDAH PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI
 • Merupakan satu pendekatan pembelajaran yang memberikan peluang kepada pelajar untuk mengendalikan sendiri bahan-bahan pembelajaran . Disini guru bertindak sebagai fasilitator dan pelajar yang berusaha untuk belajar secara sendiri mahupun secara berkumpulan. Pelajar diberikan peluang untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan. Peranan guru pada ketika ini adalah sebagai fasilitator yang mana mereka membantu pelajar untuk mencapai matlamat manakala pelajarlah yang mengerakkan proses pembelajaran supaya mendapat maklumat dan pengetahuan.

2. TEORI PELAZIMAN KLASIK WATSON
 • John B. Watson merupakan seorang ahli psikologi yang menggunakan perkataan behaviorisme untuk menerangkan perubahan tingkahlaku dalam proses pembelajaran. Beliau mendapati bahawa guru boleh mempengaruhi pengalaman pembelajaran pelajar dengan menetukan ransangan yang akan didedahkan kepadanya dan gerak balas yang terhasil. Dengan penggabungan beberapa ransangan, gerak balas tertentu akan terhasil serta dapat dikaitkan dengan situasi. Bagi proses P&P, guru perlulah memilih ransangan yang menyeronokkan.

3. MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT
Kegiatan mental manusia yang berkaitan dengan penerimaan maklumat, menyimpan dan mengeluarkannya semula untuk digunakan (Woofolk, 1998). terdiri daripada ingatan deria (sensory motor), ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang.

a) INGATAN DERIA
 • Ingatan jangka pendek yang wujud pada manusia. Masa penyimpanan adalah antara 1 hingga 3 saat. Mudah hilang.
b) INGATAN JANGKA PENDEK
 • Tempoh simpanan maklumat adalah 5 hingga 20 saat. Maklumat diproses, ditapis, disusun dan disintesis untuk dihantar ke stor jangka panjang.
c) INGATAN JANGKA PANJANG
Mampu menyimpan maklumatlebih lama dan isi kandungannya dapat dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu:

i. Ingatan Episodik
 • Ingatan tentang peristiwa yang dialami oleh seseorang sepanjang hayatnya, lengkap dengan masa, dan tempat.
ii. Ingatan Semantik
 • Ingatan tentang makna yakni menyimpan konsep, fakta, hukum, skema atau imej.
iii. Ingatan Prosedural
Ingatan bagaimana melakukan sesuatu, teritamanya yang melibatkan aktiviti fizikal yang berurutan. Contohnya mengingati bagaimana menaiki basikal.4. TEORI PEMBELAJARAN GAGNE
Diperkenalkan oleh Robert M. Gagne iaitu seorang ahli psikologi eksperimental. Beliau telah mengenalpasti 8 peringkat pembelajaran. Antaranya adalah seperti berikut:

Pembelajaran isyarat
 • Individu mempelajari gerakbalas terhadap sesuatu isyarat. Pembelajaran berlaku melalui pelaziman tingkah laku.
Pembelajaran Gerak balas
 • Proses peneguhan diberikan untuk memperkuatkan talian antara ransangan dengan gerakbalas.
Pembelajaran rangkaian motor
 • Digunakan dalam pembelajaran kemahiran seperti permaianan, muzik, elektronik, mekanikal dan lain-lain. Merupakan siri tingkahlaku yang berkaitanuntuk melengkapi tugasan yang dijalankan.
Pembelajaran pertalian bahasa
 • Untuk menyatakan sesuatu prinsip, pelajar menggunakan bahasa untuk mengaitkan fakta, data dan konsep. Memerlukan kemahiran berbahasa yang dipelajari dahulu.
Pembelajaran diskriminasi
 • Membezakan benda-benda yang dipelajari mengikut ciri-ciri tertentu untuk memudahkan proses mengkategori dan menyimpannya dalam ingatan
Pembelajaran konsep
 • Pembentukan konsep yang bermula dengan pertalian bahasa dan diskriminasi. Pelajar membentuk konsep dengan baik setelah membuat persepsi dan pengamatan terhadap objek, orang dan peristiwa. Pelajar didedahkan dengan banyak contoh yang jelas dan tepat untuk membentuk konsep yang betul.
Pembelajaran hukum
 • Melibatkan 2 atau lebih konsep yang berkaitan dengan sesuatu urutan, atau rangkaian. Melibatkan penggunaan rumus, prinsip dan generalisasi.
Pembelajaran menyelesaikan masalah
 • Melibatkan beberapa langkah dalam menyelesaikan masakah iaitu mengenalpasti masalah, mencari maklumat, membuat hipotesis, membuat pilihan serta membuat rumusan.KERANGKA KONSEPTUALKERANGKA OPERASIONAL
 • Guru menjalankan P&P dengan menetapkan sesuatu tajuk atau unit mengikut sukatan pelajaran.
 • Guru menyediakan perancangan mengajar misalannya mengajar kata kerja kepada para pelajar . Disini guru sudah menetapkan apa yang perlu dikuasai oleh pelajar.
 • Guru menggunakan kit pengajaran untuk memberikan makna, konsep serta kefahaman kepada pelajar.
 • Guru menggalakkan pelajar-pelajar menggunakan kit pengajaran yang telah ditetapkan guru. Disini guru bertindak sebagai seorang fasilitator.
 • Guru cuba mengenalpasti tahap kefahaman pelajar samada pelajar sememangnya faham atau tidak apa yang cuba diajar dalam P&P pada hari tersebut melalui latihan.

Aktiviti 12: Tugasan 4: PEMURNIAN

PENGINTEGRASIAN KIT PENGAJARAN DALAM PROSES P&p BAGI PELAJAR BEKEPERLUAN KHAS.

Berdasarkan maklum balas, penambahbaikan yang dapat dikenalpasti adalah seperti:


Pernyataan masalah
1. Kaedah tradisional yang diguna pakai oleh guru-guru menyebabkan pelajar-
pelajar bekeperluan khas sukar untuk memahami sesuatu isi pengajaran.
2. Guru-guru kebanyakannya lebih selesa menggunakan kaedah kuliah tanpa
menggunakan BBM yang bersesuaian membuatkan pelajar kurang berminat
untuk terlibat aktif dalam kelas.

Tujuan Kajian
Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi matapelajaran Bahasa Melayu untuk pelajar bekeperluan khas lebih berkesan dan efektif.

Text Color
Objektif kajian

1. Penerokaan penggunaan kit pengajaran dalam P&P bahasa melayu oleh guru
untuk menjadikan kelas lebih aktif dan bermaklumat.
2. Menarik minat pelajar untuk belajar bahasa melayu.
3. Menjana pemahaman dan pemikiran kreatif pelajar dalam bahasa melayu.

Bentuk soalan
1. Adakah penggunaan kit pengajaran dapat membuatkan sesi P&P lebih hidup
dan menyeronokkan?

2. Adakah pengintegrasian kit pengajaran dalam P&P bahasa melayu dapat membantu pelajar memahami isi pengajaran dengan lebih mudah?
3. Bagaimana kit pengajaran dapat memupuk pelajar bekeperluan khas berfikir?


Aktiviti 11: Tugasan 4 : Ulasan Jurnal

Berdasarkan 3 jurnal yang telah dikaji, nyatakan permasalahan yang dilaporkan penulis dan bagaimana untuk mereka melaporkan pernyataan masalah.


JURNAL 1
TAJUK: HELPING STUDENT TO ADD DETAIL AND FLAIR TO THEIR STORIES
PENULIS : POOJA PATEL & LESLIE LAUD.

ABSTRAK
Kajian tindakan ini dilakukan untuk mencari jalan penyelesaian yang efektif bagi 3 orang pelajar yang mengalami masalah dalam penulisan. Penulis telah menggabungkan 2 strategi iaitu strategi pembangunan strategi yang dibangunkan oleh N. BElls (1991b) dan penstrukturan perkataan melalui struktur verbal serta visual. Didapati 2 daripada pelajar ini mengalami peningkatan dalam penulisan mereka.

METHOD

PENGLIBATAN
3 orang pelajar iaitu Kerry, Sabra dan Mali merupakan pelajar gred 7 di sebuah sekolah yang terletak di northtentern United Stated. Ketiga-tiga daripada mereka memasuki program pemulihan selama 55 minit 3 kali seminggu. Aktiviti ini dilakukan dalam bilik resos. Hal ini kerana penulis telah menemubual guru-guru pelajar-pelajar terbabit dan mereka mendapati pelajar-pelajar tersebut menghadapi masalah dalam penulisan berbanding rakan-rakan yang lain.

Kerry
Telah didapati masalah ketidakupayaan pembelajaran bahasa yang mana keupayaannya untuk menjana idea dan menulis adalah lemah.

Sabra
Merupakan pelajar baru dan turut menghadapi masalah ketidakupayaan pembelajaran bahasa . Mengalami kelemahan dalam pengetahuan fonetik dan ini menjejaskan keupayaannya untuk bertutur serta kemahiran mengeja.

Mali
Telah ke sekolah sejak tadika. Namun tidak pernah menjalani ujian diagnosis denagan masalah ketidakupayaan pembelajaran berbahasa. Menghadapi masalah yang sama namun lebih teruk yakni menghadapi masalah mengenalpasti struktur mengeja, mengalami kelemahan dalam kemahiran mengeja dan membaca, penulisannya tidak teratur, mengalami kesukaran dalam menulis.

PROSEDUR
Menggunakan strategi dan berdasarkan SRSD (Harris et al..2006) (1) Membangunkan latar belakang pengetahuan, (2) Membincangkannya (3) Modelkannya (4) Mengingat, (5) Sokongan dan (6) Mempersembahkannya sendiri .

Pada ketika ini pelajar dilatih menggunakan 5W2H iaitu model N. Bells (1991b)untuk membina ayat-ayat dan ianya didapati berkesan meningkatkan literasi pelajar tersebut.

PENILAIAN
Data bagi kajian ini diambil untuk tempoh masa sebelum dan selepas eksperimen. Data ini diambil berdasarkan sampel pre-ujian dan sampel post-ujian. Ini merangkumi 4 kriteria iaitu tatabahasa, kiraan perkataan, bilangan imej dan skor holistik iaitu skala holistik yang diperkenalkan oleh Tindal & Hasbrouck (1991). Data secata kuantitatif juga diambil sebagai sokongan terhadap kajian. Penggunaan data kualitatif iaitu melalui pemerhatian dan perbualan dengan guru-guru juga diambil kira.

KEPUTUSAN
Berlakunya peningkatan untuk 2 orang pelajar walaubagaimanapun seorang pelajar kurang menunjukkan peningkatan.


JURNAL 2
TAJUK: IMPROVING READING COMPREHENSION AND FLUENCE THROUGH THE USE OF GUIDED READING
PENULIS : KARI A. GABL, KRISTI L. KAISER, JULIE K. LONG & JESSICA L. ROEMER

ABSTRAK
Kajian tindakan ini dilakukan untuk program peningkatan kefahaman membaca pelajar dan kelancarannya dengan menggunakan "guided reading". Kajian ini dijalankan ke atas pelajar gred 2 dan 4 di northwest Midwes. Literatur menunjukkan kepelbagaian faktor menyumbang kepada masalah dalam kelancaran bacaan serta markah yang diperolehi dalam kefahaman. Kajian ini dilakukan oleh seorang guru dan beliau berusaha untuk mendedahkan pelajar dalam suasana bacaan yang dibantu dan dipantau guru dalam satu kumpulan kecil pelajar. Akhirnya peningkatan dapat dilihat.

METHOD

PENGLIBATAN
Pelajar gred 2 dan 4 di northwest Midwes terlibat dalam kajian ini.


Wednesday, December 9, 2009

Aktiviti 9: Tugasan 4: MATLAMAT KAJIAN TINDAKAN.

¨1.Matlamat kajian tindakan:
Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) pelajar lebih berkesan dan efektif.

2.Bentuk objektif kajian :
a) Meneroka penggunaan kit pengajaran dalam proses P&P.
b) melihat perubahan tingkah laku pelajar.

3. Bentuk soalan kajian:

a) Bagaimana pengintegrasian kit pengajaran dalam P&P hendak dilaksanakan.
b) Adakah perlaksanaan kit pengajaran memberi sebarang kesan positif terhadap proses P&P.

Friday, November 20, 2009

Aktiviti 8: Tugasan 4: CADANGAN UNTUK MENGATASI KELEMAHAN SUBJEK.

Individu:
1. Penggunaan kit pengajaran dapat menyumbang kepada proses P&P lebih menarik dan
bermaklumat.
2. Kit pengajaran sebagai salah satu daripada kaedah yang boleh digunakan untuk menyumbang
kepada penjanaan kemahiran berfikir.

Perbincangan ahli kumpulan:

1.Penggunaan kit pengajaran dilihat sebagai satu alternatif dalam menyelesaikan masalah semasa proses P&P berlangsung. Penggunaan kit pengajaran ini mampu mempertingkatkan minat dan kefahaman pelajar.

2.Memperbanyak dan memperbagaikan penggunaan BBM dalam pengajaran.

3. Guru perlu mempertingkatkan kreativiti melalui pelbagai sumber (bacaan, internet, dan sebagainya). Usaha untuk menarik minat pelajar juga perlu dipelajari melalui pemahaman dan penggunaan kaedah pengajaran yang pelbagai.

Pendapat kumpulan lain:

1. Guru perlu menjana idea idea-idea baru.

2.Teknik pengajaran guru juga perlu dipelbagaikan. Guru juga perlu memperbaiki teknik berkomunikasi (intonasi, sebutan dan sebagainya).

Sumber: Siti Amira binti Mohamad P52048

Aktiviti 7: Tugasan 4: KELEMAHAN PENGAJARAN SUBJEK.

Individu:
1. Kaedah tradisional yang digunakan oleh guru membuatkan sesi P&P membosankan.
2. Komunikasi sehala membuatkan pelajar-pelajar kurang memahami maklumat/pengajaran
yang diajar guru.


Perbincangan ahli kumpulan:

1. Matlamat pengajaran sukar dicapai.

2. Hubungan sehala membuatkan pelajar pasif dan kurangnya komunikasi antara pelajar dan guru.

3. Membentuk pelajar yang kurang berkeyakinan dalam memberikan pandangan dan idea.

Pendapat kumpulan lain:

1. Penggunaan kaedah tradisional tidak sesuai digunapakai untuk pelajar lemah. Hal ini kerana pelajar lemah kurang membaca.

2.Menyekat guru menjadi lebih kreatif kerana terikat dengan kehendak sekolah.